ข้อมูลโรงเรียนเทศบาลพัฒนา

About us เกี่ยวกับเรา
สีประจำโรงเรียนเทศบาลพัฒนา สีม่วง หมายถึงสีของดอกตะแบกซึ่งเป็นสีของต้นไม้ประจำจังหวัด สระบุรี
ตราประจำโรงเรียน
คำขวัญประจำโรงเรียนเทศบาลพัฒนา รอบรู้การเรียน พากเพียรการสอน นอบน้อมมารยาทงาม ลือนามพัฒนา
อัตลักษณ์ของโรงเรียน ประหยัด อดออม
เอกลักษณ์ของโรงเรียน โรงเรียนสะอาด บรรยากาศดี
วิสัยทัศน์ พัฒนา จัดการศึกษา เพื่อให้นักเรียนเป็นคนดี มีปัญญา ประหยัด อดออม
มีคุณธรรมจริยธรรม รักความสะอาด ปราศจากสิ่งเสพติดทุกประเภท
มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ปลูกฝังความเป็นผู้มีประชาธิปไตย
ปรัชญาของโรงเรียน การพัฒนาการศึกษา คือ การพัฒนาคุณภาพชีวิต
เพลงประจำโรงเรียน พวกเราเหล่านักเรียนพัฒนา
ทุกคนมาศึกษาเล่าเรียนเพียรมั่น
เทิดพระคุณ บิดามารดา ครูบา อาจารย์
สถาบัน ท.พ.น. เกรียงไกร 
ใต้ร่มธงสีม่วงเรารักศักดิ์ศรี
รักสามัคคี มีน้ำใจ ให้ทุกท่าน
ดุจดั่งดอกบัวเบ่งบานรับแสงตะวัน
เรารักสถาบัน เทศบาลพัฒนา
คติพจน์ประจำโรงเรียน ปัญญา ประดุจดั่ง อาวุธ
เบอร์โทรติดต่อ 036-251920
E-mail tessabanpattana@hotmail.com
เครื่องแบบนักเรียน 1.ชุดนักเรียนระดับชั้นอนุบาล
2.ชุดนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น
3.ชุดนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย
4.ชุดพละศึกษา
5.ชุดลูกเสือสำรอง
6.ชุดลูกเสือสามัญ
สินค้าในโรงเรียน 1.ชุดพละ
2.ชุดเอี้ยม 
งานวิชาการ นาง รัชนี ค่ายสงคราม
งานบุคลากร นาย สุรพล ปากอุตสาห์
งานกิจการนักเรียน นาง นาตยา รักดีศิริสัมพันธ์
งานอาคารสถานที่ นาง วันทนา ศรีขัดเค้า
งานพัสดุการเงิน นางสาว ดารุณี การะเกตุ
งานสัมพันธ์ชุมชน นาง สุภาพร เหลี่ยมสมบัติ

Tags : ข้อมูล  โรงเรียน  เทศบาลพัฒนา

view