ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน 2556

ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน 2556

งานพัฒนาบุคลากรใน โรงเรียนเทศบาลพัฒนา
ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน

Tags : อบรม  แผนการเรียนรู้  อาเซียน

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

view