เหรียญเงิน การสอบแข่งขันวิชาคณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล

เหรียญเงิน การสอบแข่งขันวิชาคณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล

การแข่งขันวิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ในการแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี 2557  
รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557

ผู้เข้าแข่งขัน เด็กชาย ธนัทพัชน์ อนันต์ฒวัฒณ์ 
ครูผู้ควบคุม ครูศิโรรัตน์ ทองจำรูญ

Tags : เหรียญเงิน  คณิตศาสตร์  ข้อสอบ

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

view