เก็บกวาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อป้องกันโรคมือเท้าปากเปื่อย

เก็บกวาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อป้องกันโรคมือเท้าปากเปื่อย

ภาพการเก็บกวาด ทำความสะอาดครั้งใหญ่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโดยคณะครู เพื่อป้องกันโรค มือเท้าปากเปื่อยแก่นักเรียน
จึงมีการเก็บกวาด และฆ่าเชื้อเพื่อการเรียนการสอน ที่ถูกสุขลักษณะของนักเรียน

ครูผู้รับชอบการทำความสะอาด

1. ครูปานิศา ทองโศก
2. ครูอรพรรณ ภักดี
3. ครูพรมฤทัย เหมือนแม้น
4. ครูพยอม คิ้วเที่ยง
5. ครูธารทิพย์ เรืองดาว
6. ครูจีรวรรณ ศรีบัณฑิตบวร 
7. ครูจิรัชญา คำตัน

รวมภาพหมู่คุณครูผู้ทำการเก็บกวาด

Tags : ทำความสะอาด  ป้องกันโรค  มือ  เท้า  ปาก  เปื่อย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  โรงเรียน  เทศบาลพัฒนา

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

view