การอบรมปฏิบัติการ เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา

การอบรมปฏิบัติการ เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา

ทางโรงเรียนเทศบาลพัฒนา ได้ส่งคณะครูเจ้าร่วมการอบรม การใช้แท็บเล็ตสำหรับชั้นนักเรียน
โดย มีครูที่เข้าร่วมอบรม คือ ครูพงศ์เทพ ครูพวงนภา และครูอัมรินทร์ 

เป็นการใช้แท็บเล็ตเพื่อการศึกษา เน้นการเรียนการสอน การใช้เครื่องควบคุมแท็บเล็ตนักเรียน และการใช้งานเบื้องต้น
การอบรมจัดขึ้นที่ โรงแรมสระบุรีอินท์ จังหวัดสระบุรี  วันที่ 6 มิถุนายน 2557

Tags : อบรม  แท็บเล็ต  คอมพิวเตอร์  พกพา  โรงเรียน  เทศบาลพัฒนา  โรงแรม  สระบุรีอินท์  แก่งคอย

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

view