หยอดวัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออก

หยอดวัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออก

3 กรกฏาคม 2557 แพทย์จากคณะโรงพยาบาลแก่งคอยมาหยอดวัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออกแก่นักเรีย
ชั้นระดับอนุบาลและประถมศึ
กษาพร้อมทั้งมีการตรวจฟันในระดับชั้นอุนบาล


เจ้าของโครงการ ครูวิจิตร พรมสอน 


Tags : หยอดวัคซีน  ป้องกันโรค  ไข้เลือดออก

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

view