รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ประกวดบรรยายธรรม

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ประกวดบรรยายธรรม

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระบุรี, อ่างทอง
และวัดพนัญเชิงวรวิหาร จัดโครงการประกวดบรรยายธรรม ระดับภาคณะสงฆ์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

(ภาค 2 : จังหวัดสระบุรี, จังหวัดอ่างทอง และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา) ณ วัดพนัญเชิงวรวิหาร ตำบลคลองสวนพลู
อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
ตลอดจนได้ฝึกฝนทักษะการพูดต่อที่ชุมนุมชนและฝึกปฏิบัติมารยาทไทยในศาสนพิธี
พร้อมทั้งปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมผ่านกระบวนการบรรยายธรรม


รางวัลชนะเลิศระดับภาคกลาง ช่วงชั้น ป.4-6

และรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ ช่วงชั้น ป.4-6

รางวัลชนะเลิศ เด็กหญิงญาณิศาร์ อินทเสนา โรงเรียนเทศบาลพัฒนา จังหวัดสระบุรี


ผู้ฝึกสอน พระอาจารย์ชูเกียรติ 
ครูผู้ควบคุมทีม ครูพวงนภา ภักดี

view