รางวัลเหรียญเงิน โครงงานปฐมวัย

รางวัลเหรียญเงิน โครงงานปฐมวัย

รางวัลเหรียญเงิน การประกวดโครงงานปฐมวัย
ในการแข่งขัน สุพรรณบุรีวิชาการ มหกรรมวิชาการภาคกลาง โรงเรียนการปกครองส่วนท้องถิ่น ปี 2562

รายชื่อนักเรีนยน

ด.ช อานนท์ เชาวนปรีชา
ด.ญ.อริสา ทับทิม
ณัฐณิชา ยอดแก้ว

ครูผู้ฝึกสอน
ครูสิรินทร์ทิพย์ สังข์ธูป
ครูยุวรัตน์ นวลละออง

view