การพัฒนารูปแบบการชี้แนะและระบบพี่เลี้ยง เพื่อส่งเสริมทักษะด้านการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของครู

ชื่อเรื่อง   การพัฒนารูปแบบการชี้แนะและระบบพี่เลี้ยง  เพื่อส่งเสริมทักษะด้านการจัดการเรียนรู้
                  เชิงรุกของครู  โรงเรียนเทศบาลพัฒนา  สังกัดกองการศึกษาเทศบาลเมืองแก่งคอย
      จังหวัดสระบุรี
ผู้วิจัย        นางสมหมาย  สำรวมรัมย์
สถานศึกษา  โรงเรียนเทศบาลพัฒนา  สังกัดกองการศึกษาเทศบาลเมืองแก่งคอย
      จังหวัดสระบุรี
ปีที่วิจัย    2563

บทคัดย่อ

 การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)  ศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ในการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนเชิงรุกของครู  2)  เพื่อพัฒนารูปแบบการชี้แนะและระบบพี่เลี้ยง  เพื่อส่งเสริมทักษะด้านการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของครู  3) เพื่อทดลองใช้รูปแบบการชี้แนะและระบบ   พี่เลี้ยง  เพื่อส่งเสริมทักษะด้านการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของครู  4)  เพื่อสอบถามความคิดเห็นของครูต่อรูปแบบการชี้แนะและระบบพี่เลี้ยง  เพื่อส่งเสริมทักษะด้านการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของครู  โรงเรียนเทศบาลพัฒนา  สังกัดกองการศึกษาเทศบาลเมืองแก่งคอย  จังหวัดสระบุรี  แบ่งการวิจัยออกเป็น  4 ระยะ คือ  ระยะที่  1  ศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ในการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนเชิงรุกของครู  กลุ่มตัวอย่าง  คือ  โรงเรียนเทศบาลพัฒนา  สังกัดกองการศึกษาเทศบาลเมืองแก่งคอย
จังหวัดสระบุรี  โดยการเจาะจงจากครูผู้สอน  จำนวน  21  คน  ระยะที่  2  การพัฒนารูปแบบ การชี้แนะและระบบพี่เลี้ยง  เพื่อส่งเสริมทักษะด้านการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของครู  กลุ่มผู้ให้ข้อมูล คือ ผู้บริหารสถานศึกษา  รองผู้บริหารสถานศึกษา  และครูผู้สอน  จำนวน  6  คน  จาก  2 โรงเรียน และกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ  จำนวน  7  คน  ระยะที่  3  การทดลองใช้รูปแบบการชี้แนะและระบบพี่เลี้ยง  เพื่อส่งเสริมทักษะด้านการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของครู  กลุ่มเป้าหมาย  ได้แก่  ครูผู้สอนโรงเรียน
โรงเรียนเทศบาลพัฒนา  สังกัดกองการศึกษาเทศบาลเมืองแก่งคอย  จังหวัดสระบุรี  ที่สมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาด้านทักษะการจัดการเรียนรู้เชิงรุก  จำนวน  6  คน  และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5-6  จำนวน  50  คน  ระยะที่  4  การสอบถามความคิดเห็นของครูผู้สอนที่มีต่อรูปแบบการชี้แนะและระบบพี่เลี้ยง  เพื่อส่งเสริมทักษะด้านการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของครู  กลุ่มตัวอย่าง  ได้แก่  ครูผู้สอน ในโรงเรียน  สังกัดกองการศึกษาเทศบาลเมืองแก่งคอย  จังหวัดสระบุรี  จำนวน  20  คน  ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง  (Purposive  Sampling)  จาก  4  โรงเรียน  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่  แบบสอบถามสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ด้านการจัดการเรียนรู้เชิงรุก  แบบประเมินรูปแบบ/คู่มือการใช้รูปแบบ  แบบประเมินความสามารถในการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของครู  แบบสังเกตพฤติกรรมการชี้แนะและระบบพี่เลี้ยง  แบบสอบถามความคิดเห็นของครูที่มีต่อรูปแบบ  CPPRT MODEL  และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน  สถิติที่ใช้ในการวิจัย  ได้แก่  ค่าเฉลี่ย  และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า
  1. กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อสภาพปัจจุบันในการพัฒนาทักษะด้านการจัดการเรียนรู้เชิงรุก  โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง  (  =3.00)  และสภาพที่พึงประสงค์ในการพัฒนาทักษะด้านการจัดการเรียนรู้เชิงรุก  โดยรวมอยู่ในระดับมาก (  =4.47)  
  2. การพัฒนารูปแบบการชี้แนะและระบบพี่เลี้ยง  เพื่อส่งเสริมทักษะด้านการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของครู  ภายใต้รูปแบบ  CPPRT  MODEL  ประกอบด้วย  หลักการ  วัตถุประสงค์ของรูปแบบ  
ขั้นตอนการส่งเสริมทักษะการจัดการเรียนรู้เชิงรุก 5 ขั้น ซึ่งได้แก่  ขั้นที่  1  การสร้างความสัมพันธ์  (Compliment : C)  ขั้นที่ 2 การวางแผนสอนงานและเรียนรู้ (Preparation : P)  ขั้นที่ 3 การลงมือปฏิบัติงาน (Practice : P)  ขั้นที่ 4 การสะท้อนผลหลังการปฏิบัติ (Reflection : R) ขั้นที่ 5 การตรวจสอบ  ติดตามผล (Testing  and  Follow-up : T) และการวัดและประเมินผล ซึ่งมีผลการตรวจสอบคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิ  โดยรวมอยู่ในระดับมาก และรูปแบบการชี้แนะและระบบพี่เลี้ยง เพื่อส่งเสริมทักษะด้านการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของครู มีความเหมาะสมโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
   3.  กลุ่มผู้เข้าร่วมการพัฒนาตามรูปแบบ  CPPRT  MODEL  มีความสามารถใน การจัดการเรียนรู้เชิงรุกของครู  โดยรวมอยู่ในระดับมาก  มีพฤติกรรมจากการสังเกตการชี้แนะและระบบพี่เลี้ยง  โดยรวมอยู่ในระดับมาก  และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของครู  โดยรวมอยู่ในระดับมาก  
  4. ครูผู้สอนมีความคิดเห็นต่อรูปแบบการชี้แนะและระบบพี่เลี้ยง  เพื่อส่งเสริมทักษะด้าน  การจัดการเรียนรู้เชิงรุกของครู  โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

view