Posts Tagged " ครู "

ครูเฟี้ยต พงศ์เทพ เพ็ญเพียร

แนะนำ ครูพงศ์เทพ เพ็ญเพียร  ชื่อ: พงศ์เทพ เพ็ญเพียรชื่อเล่น: เฟี้ยตเกิด: 19 ธันวาคม ราศี: ธนูสอนวิชา:...

Tags :

ครูรุจ ภานพ มีศรี

แนะนำครูรุจ ภานพ  ครูสอนวิชานาฏศิลป์- ดนตรี ประจำโรงเรียนเทศบาลพัฒนา ตำแหน่ง ครูประจำการคศ.1 จบการศึก...

Tags :

ครูต้อย รัชนี ค่ายสงคราม

แนะนำตัว ครูรัชนี ค่ายสงคราม ครูประจำการ  คศ.4 โรงเรียนเทศบาลพัฒนา สอนวิชา สังคมศึกษา มีชื่อจริงว่า ครูรัช...

Tags :

ครูก้อย สิรินทร์ทิพย์ สังข์ธูป

แนะนำครูก้อย สิรินทร์ทิพย์ สังข์ธูป ชื่อ : นางสาวสิรินทิพย์ สังข์ธูปชื่อเล่น : ก้อยเกิด : 7 พฤศจิกายน 2524ตำแหน...

Tags :

ครูศิโรรัตน์ ทองจำรูญ

ครูศิโรรัตน์ ทองจำรูญ ครูสอนวิชาวิทยาศาสตร์ เด็กนักเรียนเรียกว่า ครูโร เกิดวันที่ 18 กันยายน รับผิดชอบเป็น...

Tags :

ครูสุภาพร เหลี่ยมสมบัติ

ครูสุภาพร เหลี่ยมสมบัติ  ครูประจำวิชาภาษาไทย ชื่อจริงว่า นางสุภาพร เหลี่ยมสมบัติ ตำแหน่งครู คศ.3 เด็ก...

Tags :

ครูเพ็ญศรี สาระเดช

แนะนำ ครูเพ็ญศรี โรงเรียนเทศบาลพัฒนา ชื่อ นางเพ็ญศรี สาระเดช ชื่อเล่น เพ็ญเกิดวันที่ 10 กันยายนวิชาที่สอน ...

Tags :

รางวัลหนึ่งแสนครูดี และ ครูดีเด่น มกราคม 2557

วันที่ 16 มกราคม 2557 ทางอำเภอแก่งคอยได้มอบรางวัลหนึ่งแสนครูดี แก่ครูโรงเรียนเทศบาลพัฒนาทั้ง 3 ท่านดังนี้1) ครูสิริ...

Tags :

ครูเมย์ ธนพร สว่างอารมณ์

แนะนำครูเมย์ ธนพร ย้ายออกไปรับราชการแล้ว ชื่อจริงคือ นางสาวธนพร สว่างอารมณ์ ชื่อเล่นว่า เมย์ เด็กเกียรตินิยมจาก...

Tags :

ครูอ้อม ดารุณี การะเกตุ

แนะนำ ครูอ้อม ดารุณี โรงเรียนเทศบาลพัฒนา ครูอ้อม มีชื่อจริงว่า นาวสาว ดารุณี การะเกตุ ครูตำแหน่ง คศ.2 โรงเรียนเ...

Tags :

Page 1 of 5 pages
1   2   3   4   5   Next  
view