นางสมหมาย สำรวมรัมย์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา 

นายรังสรรค์   อินมาตร์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสุภาพร   เหลี่ยมสมบัติ

น.ส.ดารุณี   การะเกตุ

น.ส.พัชรี  ขวัญใจ

 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางวิจิตร   พรมสอน

น.ส.ดอกเอี้ยง  จันเสนา

น.ส.กนกวรรณ  คำงาม

กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์

นายศิโรรัตน์ ทองจำรูญ

น.ส.สมฤทัย  สายเสมา

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา

นางรัชนี   ค่ายสงคราม

น.ส.รัตนาภรณ์  ทองศิริ

น.ส.พวงนภา  ภักดี

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

น.ส.สุดใจ   เลี้ยงอยู่

น.ส.สุริยาพร  ทุยยะค่าย

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายภานพ  มีศรี

นายพงษ์เทพ  เพ็ญเพียร

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางรัชนี  อินทศร

   กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา

นางวันทนา  ศรีขัดเค้า

นายสิทธิไท  โสมพงษ์

view