แผงผังบุคลากรโรงเรียนเทศบาลพัฒนา
อัพเดทเมื่อ 29 พฤศจิกายน 2562

นางสมหมาย สำรวมรัมย์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา 

นายรังสรรค์   อินมาตร์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

น.ส.ดารุณี   การะเกตุ


 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์

นายศิโรรัตน์ ทองจำรูญ

น.ส.สมฤทัย  สายเสมา

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา

น.ส.รัตนาภรณ์  ทองศิริ

น.ส.พวงนภา  ภักดี

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

น.ส.สุดใจ   เลี้ยงอยู่

น.ส.รัตนา  สมคิด

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายภานพ  มีศรี

นายพงษ์เทพ  เพ็ญเพียร

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
   กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา

นางวันทนา  ศรีขัดเค้า

ระดับสายชั้นอนุบาล
น.ส.สิรินทิพย์ สังข์ธูป(หัวหน้า) น.ส. อริยดา ดินดำ น.ส.ภัทรภร จันทรางกูล
น.ส.มาริสา รุจิรัตน์ น.ส.อรพรรณ ภักดี น.ส.ยุวรัตน์ นวลละออง
view