โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา

 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ / กิจกรรม

เวลาเรียน

ระดับประถมศึกษา

ป.1

ป.2

ป.3

ป.4

ป.5

ป.6

กลุ่มสาระการเรียนรู้

 

ภาษาไทย

200

200

200

160

160

160

คณิต

160

160

160

160

160

160

วิทยาศาสตร์

80

80

80

80

80

80

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

-         ประวัติศาสตร์

-         ศาสนา ศีลธรรม

-         หน้าที่พลเมือง

-         เศรษฐศาสตร์

-         ภูมิศาสตร์

120

40

 

80

120

40

 

80

120

40

 

80

120

40

 

80

120

40

 

80

120

40

 

80

สุขศึกษาและพลศึกษา

80

80

80

80

80

80

ศิลปะ

40

40

40

80

80

80

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

40

40

40

80

80

80

ภาษาต่างประเทศ

120

120

120

80

80

80

รวมเวลาเรียน(พื้นฐาน)

840

840

840

840

840

840

     ▪ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

120

120

120

120

120

120

     ▪ รายวิชา / กิจกรรมที่

      สถานศึกษาจัดเพิ่มเติมตามความพร้อม

         และจุดเน้น(หน้าที่พลเมือง)

 

                 ปีละ 40 ชั่วโมง

     รวมเวลาเรียนทั้งหมด

1,000 ชั่วโมง / ปี

view