สภานักเรียน โรงเรียนเทศบาลพัฒนาประจำปีการศึกษา 2556

ด.ญ. จิตราภรณ์ สุขสว่าง  ด.ญ. กมลวรรณ บุญประเทือง  ด.ญ. ชวัลรัตน์ ชิดชม  ด.ญ. เบญจมาศ พันธุ์วงศ์ 
ด.ช. การันต์ อินทร์ปาน  ด.ช. ธนโชติ มีวงษ์ ด.ช. ศุภเสกข์ จันทรา  ด.ช. ธนัทพัชน์ อนันต์ธวัฒณ์ 
ด.ญ. ณัฎฐนิชา อำนาคะ ด.ญ.  อภัสรา จำปา  ด.ญ. ศศิประภา กระจ่างช่วย  ด.ญ. จิรัชญา เรืองระยนต์ 

หน้าที่ของสภานักเรียน

- คอยดูแลนักเรียนเวลาเข้าแถวเคารพธงชาติในช่วงเช้า
- เตรียมน้ำมาให้น้องแปรงฟัน
- ช่วยคุณครูดูแลน้องๆเวลามีกิจกรรมต่างๆเช่นประชุมนักเรียน

view