รับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2557 

ระดับชั้นอนุบาล
ชั้นอนุบาล 1 สำหรับนักเรียนที่เกิดก่อน 1 มิถุนายน 2554
ชั้นอนุบาล 2 สำหรับนักเรียนที่เกิดก่อน 1 มิถุนายน 2553
ชั้นอนุบาล 3 สำหรับนักเรียนที่เกิดก่อน 1 มิถุนายน 2552

และระดับชั้นประถมศึกษาทุกระดับชั้น ตั้งแต่ประถมศึกษาปีที่ 1 

รับสมัครในเวลาราชการทุกวัน โทร. 036-251920
E-mail:tessabanpattana@hotmail.com

เอกสารรับสมัคร

1.ใบสูจิบัตร
2.สำเนาทะเบียนบ้าน(บิดาหรือมารดา)
3.บัตรประชาชนของบิดา/มารดา

view