รับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2563

รับสมัครนักเรียนเข้าเรียนใหม่ทุกระดับชั้น ตั้งแต่อนุบาล 1- ประถมศึกษาปีที่ 6
วันนี้จนถึงวันเปิดเทอมภาคเรียนที่ 1/2563 ผู้ปกครองสามารถมาสมัครได้ที่
ห้องผู้อำนวยการตั้งแต่วันจันทร์-วันศุกร์ในเวลาราชการ

สำหรับวันเสาร์-อาทิตย์สามารถสมัครได้ที่ตึกเขียว ที่ห้องพอเพียงกับครูเวร 

ระดับชั้นอนุบาล

ชั้นอนุบาล 1 สำหรับนักเรียนที่เกิดก่อน 16 พฤษภาคม 2560
ชั้นอนุบาล 2 สำหรับนักเรียนที่เกิดก่อน 16 พฤษภาคม 2559
ชั้นอนุบาล 3 สำหรับนักเรียนที่เกิดก่อน 16 พฤษภาคม 2558

สำหรับชั้นป.1 รับช่วงอายุ 6 ปีหรือเกิดก่อน16 พฤษภาคม 2557

รับสมัครในเวลาราชการทุกวัน โทร. 036-251920
E-mail:tessabanpattana@hotmail.com

เอกสารรับสมัคร

1.ใบสูจิบัตร
2.สำเนาทะเบียนบ้าน(บิดาหรือมารดา)
3.บัตรประชาชนของบิดา/มารดา

view