ประวัติโรงเรียนเทศบาลพัฒนา
โรงเรียนเทศบาลพัฒนาตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ 2522 โดยได้รับงบประประมาณมาจากกระทรวงมหาดไทยเป็นเงินอุดหนุนจำนวน 1,400,000 บาท เป็นอาคารคอนกรีต 2ชั้น 10ห้องเรียน บนที่ดินเนื้อที่ 13 ไร่3 งานเมื่อภาคเรียนการเรียนการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2522 เปิดทำการสอนต้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 6ห้องเรียน มีพนักงานครู 13คน

พ.ศ. 2523              ได้รับงบประมาณก่อสร้างห้องน้ำส้วม และรั้วบางส่วน

พ.ศ. 2525              ได้รับงบประมาณก่อสร้างกองอำนวยการและอัฒจันทร์คอนกรีต

พ.ศ. 2527              ได้รับงบประมาณก่อสร้างต่อเติมอาคารเรียนอีก 4ห้อง

พ.ศ. 2528              ได้รับงบประมาณก่อสร้างบ้านพักครู 1 หลัง 2ห้อง

พ.ศ. 2530              ได้รับงบประมาณก่อสร้างหอประชุม 1 หลัง

พ.ศ.2531               ได้รับงบประมาณก่อสร้างฐานพระพุทธรูป 1 ที่

พ.ศ. 2537              ได้รับงบประมาณก่อสร้างอัฒจันทร์โครงเหล็กพื้นไม้ 2 ชุด

พ.ศ.2540               ได้รับงบประมาณก่อสร้างห้องส้วมจำนวน 10ห้อง

พ.ศ. 2541              ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน 2ชั้น 8ห้องเรียน

พ.ศ. 2541              ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 1หลัง

พ.ศ.2546               ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารห้องสมุด 1หลัง

พ.ศ.2548               เปิดทำการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

พ.ศ.2551               ได้รับงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก่อสร้างอาคารอนุบาล 8ห้องเรียน

พ.ศ.2551               ได้รับงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก่อสร้างอาคารประถมศึกษา 

สถานที่ตั้ง

   เลขที่ 32 ถนนอุไรรัตน์  ตำบลแก่งคอย  อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี รหัสไปรษณีย์ 18110 โทร.036-251920 เมล์ Tessabanpattana@hotmail.com

คณะกรรมการโรงเรียนเทศบาลพัฒนา  

1. นายอำนวย นาสินสร้อย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ

2. นายธรรมนูญ จงจิตรมั่นคง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ รองกรรมการ

3. นางประคองศรี นวลตา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

4. ปลัดฯธงชัย องอาจ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

5. นายวีระ คงประยูร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

6. นางวิภาวรรณ เรืองวิวัฒน์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

7. นางมาลี จันทร์ประสิทธิ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

8. นางนงนุช วัจนสวัสดิ์ กรรมการผู้แทน อปท.

9. นายนพดล ทันอินทรอาจ กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน

10.นางวิรัช เหลาเกิ้มหุ่ง กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง

11.นางอำไพ วีระวัฒนา กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า

12.พระอธิการชูเกียรติ ชุตินุธโร กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์

13.พระปลัดอุดม อุตตุโม ผจร กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์

14.นางสาวสุมาลี พรหมยารัตน์ กรรมการผู้แทนครู

15.นางจตุพร ศรีแก้ว กรรมการและเลขานุการ

view