รางวัลเหรียญทอง ประกวดกล่าวคำอาราธนาถวายทาน

รางวัลเหรียญทอง ประกวดกล่าวคำอาราธนาถวายทาน

รางวัลเหรียญทองระดับประเทศ การประกวดกล่าวคำอาราธนาถวายทาน MCU Contest

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร.) อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เชิญชวน โรงเรียน นักเรียน ประถม มัธยม ร่วมประกวดในงาน MCU Contest ครั้งที่ ๔ รวม ๕ กิจกรรม
ประกวดสวดมนต์หมู่ฯ ประกวดกล่าวคำอาราธนาถวายทาน ประกวดบรรยายธรรม
ประกวดถกวาทีวาจาสุภาษิต และประกวดโครงงานคุณธรรมส่งเสริมอัตลักษณ์วิถีพุทธ
โดยจะมีการคัดเลือกตัวแทนระดับภาคสงฆ์ ๑๘ ภาค หมดเขตเดือนมิถุนายน/กรกฎาคม
และประกวดระดับประเทศ ที่ มจร. วังน้อย วันที่ ๒๘-๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒

โรงเรียนเทศบาลพัฒนา อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ภาคกลาง เป็นตัวแทนประกวดกล่าวคำอาราธนาต่าง ๆ
ของระดับภาค ไปแข่งขันในระดับประเทศ ต่อไป

อ่านรายละเอียดข่าวการประกวดอาราธนา

view