การพัฒนาโปรแกรมส่งเสริมทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของครูในยุคดิจิทัล เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ชื่อเรื่อง  การพัฒนาโปรแกรมส่งเสริมทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของครูในยุคดิจิทัล เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
           สำหรับโรงเรียนเทศบาลพัฒนา จังหวัดสระบุรี
ผู้วิจัย        นางสมหมาย  สำรวมรัมย์
สถานศึกษา  โรงเรียนเทศบาลพัฒนา  สังกัดกองการศึกษาเทศบาลเมืองแก่งคอยจังหวัดสระบุรี
ปีที่วิจัย    2564

view