ครูชมพู่ ภัทรภร จันทรางกูร

แนะนำครูชมพู่

ชื่อ : ภัทรภร จันทรางกูร
ชื่อเล่น : ชมพู่
เกิด : 7 มีนาคม 
ตำแหน่ง : ครู คศ. 2 
สอนวิชา : ครูประจำชั้นอนุบาล 

การศึกษา 
มัธยมศึกษาตอนปลาย มหิดลวิทยานุสรณ์
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ 

ผลงานทางการศึกษา
ชนะเลิศงานวิจัยทางการศึกษาปฐมวัย จังหวัดลพบุรี 

พูดคุยกับครูชมพู๋ได้ที่เว็บบอร์ดระดับชั้นอนุบาล คลิกที่นี่

Tags : ครูชมพู่  ภัทรภา   จันทรางกูล  ครูโรงเรียน  เทศบาลพัฒนา

view