สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

โรงเรียนเทศบาลพัฒนา

กำหนดเปิดภาคเรียนเทอมที่ 2 ปีการศึกษา 2561 วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

วิสัยทัศน์ ( Vision) 

โรงเรียนเทศบาลพัฒนา ผู้เรียนมีคุณภาพ บริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจ
1. ส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วม 
2. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพนักเรียน
3. จัดหาและพัฒนาปัจจัยที่ใช้ในการเรียนการสอน
4. ส่งเสริมและพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ประกาศจากเว็บไซต์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ /กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย / กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ /กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ / 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ / กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม /กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี /
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา / ระดับชั้นอนุบาล / ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก /

ออกแบบเว็บ ควบคุม ดูแลโดย ทีมงาน http://www.tessabanpattana.com
มีเรื่องสงสัยหรือร้องเรียนสามารถติดต่อผู้ดูแลเว็บ โดยคลิกที่นีเพื่อติดต่อผู้แลเว็บ
หรือต้องการแลกลิ้งค์ คลิกที่นีเพื่อติดต่อขอแลกลิงค์