ครูเพ็ญศรี สาระเดช

แนะนำ ครูเพ็ญศรี โรงเรียนเทศบาลพัฒนา

ชื่อ นางเพ็ญศรี สาระเดช 
ชื่อเล่น เพ็ญ
เกิดวันที่ 10 กันยายน
วิชาที่สอน ระดับชั้นอนุบาล

หน้าที่อื่นๆ
- หัวหน้าระดับชั้นอนุบาล
- ครูประจำชั้นอนุบาล
- โครงการส่งเสริมการดื่มนมประจำวัน
- โครงการส่งเสริมสมาธิประจำวัน
- โครงการเยาวบัณฑิต 

การศึกษา
- ปริญญาตรี ครุศาสตร์ภาษาไทย มหาวิทยาลัยตากสิน
- ปริญญาโท การบริหารสถานศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

ผลงานทางการศึกษา
- การจัดประสบการณ์แบบบูรณาการที่เน้นการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์
- รางวัลครูดีเด่น ประจำปี 2557

พูดคุยกับครูเพ็ญศรี ที่เว็บบอร์ดระดับชั้นอนุบาล

Tags : เพ็ญศรี สาระเดช  ครู  อนุบาล  โรงเรียน  เทศบาลพัฒนา

view